Liên hệ

Thông tin liên hệ

  1. Đơn vị quản lý: Phòng TCHC&CSVC
    Đinh Thị Song Thuỷ, phòng TC, HC & CSVC
    Email: dinhsongthuy@huaf.edu.vn
  2. Đơn vị hỗ trợ CNTT: Phòng KH,HTQT&TTTV
    Tạ Phước Ánh, phòng KH, HTQT & TTTV
    Email: taphuocanh@huaf.edu.vn
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01