Danh mục quy trình

Lọc theo điều kiện
Tên quy trình Cấp độ Đơn vị quản lý
QUY TRÌNH CỬ VC,NLĐ ĐI DỰ TUYỂN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH CỬ VC,NLĐ ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH TẠM DỪNG HỌC, THÔI HỌC
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH CỬ VC,NLĐ ĐI BỒI DƯỠNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CC,VC&NLĐ
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH, THỦ TỤC KÝ MỚI VÀ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở CÁC TRUNG TÂM
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH TÍNH ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG GIỜ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỦA GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH CHẤM CÔNG, THEO DÕI KỸ LUẬT LAO ĐỘNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP HẰNG NĂM
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE Ô TÔ
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CÁC PHÒNG HỌP, HỘI TRƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NGHỈ TẠI NHÀ KHÁCH TRƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỜI CƠM
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH TREO BĂNG RÔN, BIỂU NGỮ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH XỬ LÝ MẤT MÁT TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH MUA SẮM, CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ THIẾT BỊ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ ĐIỆN, TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ THIẾT BỊ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ NƯỚC, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NƯỚC, KIỂM TRA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG TRÌNH
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH QUẢN LÝ, THU TIỀN ĐIỆN NƯỚC
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH MUA SẮM TÀI SẢN, VẬT TƯ, HÓA CHẤT DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH MUA SẮM TÀI SẢN, VẬT TƯ, HÓA CHẤT TRÊN 100 TRIỆU ĐỒNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC HƯ HỎNG ĐỘT XUẤT
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH THANH LÝ, ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH MUA THUỐC, CẤP PHÁT THUỐC
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE CÁN BỘ, SINH VIÊN
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH PHÒNG, XỬ LÝ DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG
2
Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ, NĂM
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH THU TIỀN MẶT/NGÂN HÀNG
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH THU HỌC PHÍ
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH TẠM ỨNG
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH THANH TOÁN
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH QUẢN LÝ KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH THỐNG KÊ; QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN PHẦN MỀM
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
QUY TRÌNH SINH VIÊN NHẬP HỌC
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH CÔNG NHẬN BAN CÁN SỰ LỚP
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT LỚP ĐỊNH KỲ
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH CẤP GIẤY GIỚI THIỆU CHO SINH VIÊN, LÀM THỦ TỤC XÁC NHẬN SINH VIÊN; VAY VỐN SINH VIÊN; HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; XÁC NHẬN BẢNG ĐIỂM; ƯU ĐÃI GIÁO DỤC; GIẤY GIỚI THIỆU XIN SỐ LIỆU; GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; TRỢ CẤP XÃ HỘI; HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP; HỖ TRỢ HỌC TẬP
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP; XIN THÔI HỌC; XIN VÀO HỌC LẠI; CHUYỂN TRƯỜNG
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Quyết định số 1556/QĐ-ĐHNL ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy;

1. Người phụ trách: Thái Doãn Hùng        Điện thoại: 0983116241,    Email: thaidoanhung@huaf.edu.vn

Người phối hợp: Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hiền 

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại   Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ: 02 - 07 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:           Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG, TÀI TRỢ CHO SINH VIÊN
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG NGƯỜI HỌC

Quyết định số 1556/QĐ-ĐHNL ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy;

1. Người phụ trách: Thái Doãn Hùng        Điện thoại: 0983116241,    Email: thaidoanhung@huaf.edu.vn

Người phối hợp: Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hiền 

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại   Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ: 02 - 07 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:           Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT SINH VIÊN

Quyết định số 1588 /QĐ-ĐHNL ngày 25 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc Quy định đào tạo theo tín chỉ của Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

1. Người phụ trách: Thái Doãn Hùng        Điện thoại: 0983116241,    Email: thaidoanhung@huaf.edu.vn

Người phối hợp: Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hiền 

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại   Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ: 02 - 07 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:           Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM THI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học;

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

1. Người phụ trách:       Nguyễn Phi Dũng            ĐT: 0905.267.223     Email:  nguyenphidung@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm giải quyết công việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian giải quyết công việc:                         06 ngày làm việc

4. Địa điểm giải quyết công việc:  Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH PHÂN QUYỀN, NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH VÀ ĐIỂM THI HỆ CHÍNH QUY
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CHO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Quyết định số: 469/QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 790/QĐ-ĐHNL ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế;

1. Người phụ trách: Nguyễn Viết Chiến   ĐT: 0949929767      Email: nguyenvietchien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức: Hàng năm khoảng tháng 01 đến tháng 4. Phòng ĐT&CTSV phối hợp với các đơn vị (các Khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng) tiến hành xây dựng kế hoạch năm học cho năm học mới.

3. Thời gian trả hồ sơ: 

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV.

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH THEO DÕI GIẢNG DẠY

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồng      ĐT: 0912 055 468         Email: nguyenthihong@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Giảng đường

3. Thời gian trả hồ sơ: 

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV.

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÂY DỰNG LỊCH THI HỌC KỲ

Căn cứ Quyết định số: 469/QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 790/QĐ-ĐHNL ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

  1. Người phụ trách: Đặng Văn Vinh   ĐT: 097229787    Email: dvvinh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ: 

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV  

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN, HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 1198/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Trường Đại học Nông Lâm và Quyết định số 517/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Trường Đại học Nông Lâm.

1. Người phụ trách: Nguyễn Xuân Cảnh,              ĐT: 0914313604,                 Email:  nxcanh81@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:          04 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÂY DỰNG, ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học;

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

1. Người phụ trách: Nguyễn Xuân Cảnh,

ĐT: 0914313604,                   Email: nxcanh81@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:            05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH THI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học;

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

1. Người phụ trách: Nguyễn Xuân Cảnh,              ĐT: 0914313604,                 Email:  nxcanh81@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:          05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH MỜI GIẢNG HỆ ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC

Thông tư 02/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

1. Người phụ trách:  Nguyễn Xuân Cảnh,             ĐT: 0914313604,                 Email:  nxcanh81@huaf.edu.vn

Hoàng Hải Vân,                    ĐT: 0986871037                  Email:  hoanghaivan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:          05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH THỐNG KÊ GIỜ GIẢNG

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên trường Đại học Nông Lâm theo quyết định số 1198/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm;

Quyết định số 517/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Trường Đại học Nông Lâm;

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế theo quyết định số: 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

  1. Người phụ trách: 

Đặng Văn Vinh         SĐT: 0979.229.787, email: dvvinh@huaf.edu.vn

Hoàng Hải Vân         SĐT: 0986.871.037, email: hoanghaivan@huaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Cảnh  SĐT: 0914.313.604, email: nxcanh81@huaf.edu.vn;

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV     

3. Thời gian trả hồ sơ: 38 ngày

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV  

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY VÀ VLVH

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế;

1. Người phụ trách: Trần Văn Tý               ĐT: 0914249649         Email: hoangnguyen@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV (Bộ phận CTSV)

3. Thời gian trả hồ sơ: 07 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng năm 2020 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

1. Người phụ trách: Nguyễn Xuân Cảnh,  ĐT: 0914313604,                 Email:  nxcanh81@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:          05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TUYỂN SINH CAO HỌC

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 6 năm 2015 ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh                ĐT: 0912633876,                 Email:  nguyenthithanh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày  07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Thùy An            ĐT: 0772505547,     Email:  nguyenthithuyan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thời gian và phương thức theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, địa điểm nộp tại Phòng ĐT&CTSV.    

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:          

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ THAM GIA VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Thùy An ĐT: 0772505547    Email: nguyenthithuyan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Các đơn vị tham gia đăng kí qua mail hoặc đường bưu điện tại địa chỉ Phòng ĐT&CTSV, hoặc email daotao-ctsv@huaf.edu.vn          

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:          

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CAO HỌC KHÓA MỚI

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL  ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân          ĐT: 0986871037,

Email:  hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, XỬ LÝ BÀI THI VÀ NHẬP ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư 07 /2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL  ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân, Dương Viết Tân, Nguyễn Xuân Cảnh                ĐT: 0986871037, Email:  hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.    

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân         ĐT: 0986871037,     Email: hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CAO HỌC

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân         ĐT: 0986871037,     Email: hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN CAO HỌC

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH
2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐỊNH KỲ

 Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:          

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ VÀ CẤP PHÔI BẰNG

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP (INTERNSHIP) TẠI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đạo tạo hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ vào Quyết định số 1366/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Giám đốc Đại họcHuế về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên Đại học Huế thực tập và đi làm việc nướcngoài;

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh               ĐT: 0912633876,                 Email:  nguyenthithanh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TRONG NƯỚC

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đạo tạo hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh               ĐT: 0912633876,                 Email:  nguyenthithanh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

2
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC (SƠ TUYỂN) CẤP TRƯỜNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CHUYÊN ĐỀ/NỘI DUNG CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ KH&CN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

1. Người phụ trách:  Lê Thị Thúy Hằng               ĐT: 0914051359    Email: lethithuyhang @huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 22  ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN (NAFOSTED)
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT THEO THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT THEO KÊNH THÔNG TIN CÁ NHÂN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT THEO THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT DO CÁ NHÂN TỰ TÌM NGUỒN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH HOÀN THÀNH THỦ TỤC THANH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH NGHIỆM THU VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH SƠ TUYỂN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TRƯỜNG ĐHNL
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHH
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH THANH LÝ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XỬ LÝ KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT, XÉT CHỌN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG ĐỀ TÀI CƠ SỞ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ TÀI CƠ SỞ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH NGHIỆM THU, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ, THANH LÝ ĐỀ TÀI CƠ SỞ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT, XÉT CHỌN DỰ ÁN SXTN VÀ TMH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG VÀ TẠM ỨNG DỰ ÁNSXTN VÀ TMH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN SXTN VÀ TMH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH NGHIỆM THU, THANH LÝ, CÔNG NHẬN DỰ ÁN SXTN VÀ TMH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP SINH VIÊN (ƯƠM TẠO Ý TƯỞNG KN&ĐMST)
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH HUỶ ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ “QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ/HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT” KHÔNG THUỘC NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP NHẰM PHỤC VỤ ĐĂNG KÝ CÁC NHIỆM VỤ KHCN LIÊN KẾT

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 87/QĐ-ĐHNL ngày 02 tháng 02 năm 2021 về ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

1. Người phụ trách: 

+ Nhiệm vụ cấp liên kết, cấp Bộ, Quốc gia: Lê Thị Thúy Hằng           ĐT: 0914051359    Email: lethithuyhang@huaf.edu.vn

+ Nhiệm vụ cấp cơ sở, cấp Đại học Huế: Trần Thị Phương Nhi, ĐT: 0906528687 Email: tranphuongnhi@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 16 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ “QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ/HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT” THUỘC NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHOA HỌC GIỜ CHUẨN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH MỜI CHUYÊN GIA BÊN NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XÁC NHẬN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, XẾT CHỌN, VÀ CÔNG NHẬN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CẤP TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH BẢO LÃNH KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC, HỌC TẬP
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC TẠI ĐỊA PHƯƠNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC, HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XIN PHÉP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN QUỐC TẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH GIA HẠN TẠM TRÚ CHO KHÁCH NƯỚC NGOÀI
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ DỰ ÁN/ĐỀ TÀI/HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XIN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH MỜI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐẾN TRAO ĐỔI NGẮN HẠN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG TRUNG TÂM VÀ CÁC MÁY CHỦ
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH ĐĂNG THÔNG TIN WEBSITE
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNHXỬ LÝ AN NINH HỆ THỐNG CNTT
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XỬ LÝ, HỖ TRỢ VẬN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỀ KHỞI TẠO, CẤP LẠI MẬT KHẨU EMAIL CÔNG VỤ, MẬT KHẨU PHẦN MỀM QLGD
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XÁC NHẬN NHẬP TÀI LIỆU VÀO PHÒNG KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH LÀM THẺ ĐA NĂNG SINH VIÊN, BẢNG TÊN CBGV TẠI PHÒNG KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH BỔ SUNG TÀI LIỆU
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH MƯỢN VÀ TRẢ TÀI LIỆU
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH XỬ LÝ BẠN ĐỌC VI PHẠM NỘI QUY MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU
2
Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
QUY TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾT QUẢ BÀI THI
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH XIN THI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
3
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế Nộp hồ sơ
QUY TRÌNH KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC SẮP TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU XẾP HẠNG ĐẠI HỌC
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH THANH TRA THI
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH KIỂM TRA BÀI THI, ĐIỂM THI, ĐỀ THI TẠI CÁC ĐƠN VỊ
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC TỔNG HỢP ĐIỂM THI, NHẬP ĐIỂM THI, QUẢN LÝ ĐIỂM THI TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA TRƯỜNG
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
2
Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01