Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH CHẤM CÔNG, THEO DÕI KỸ LUẬT LAO ĐỘNG

Mã quy trình QT_015_TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_015_TCNS_BM01. Mẫu số C01a-HĐ
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 12 tháng 12 năm 2019;

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

1. Người phụ trách:       Hồ Tấn Đức          Email: hotanduc@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 

3. Thời gian trả hồ sơ:                      06 ngày làm việc

4. Địa điểm trả và nhận hồ sơ:       Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1.Tổng hợp và trình ký 

Cán bộ phụ trách bộ phận công đoàn các Bộ môn/Phòng/Viện/Trung tâm 

 

Thư ký Khoa

 

-Theo dõi và chấm công viên chức và HĐLĐ. 

- Trình ký và chuyển phòng TC, HC&CSVC.

 

Từ ngày làm việc cuôi cùng của tháng đến trước ngày 05 của tháng làm việc liền kề

QT_015_TCNS_BM01. 

 

 

2.Tiếp nhận, tổng hợp và giải quyết chế độ tiền lương Chuyên viên phụ trách chấm công phòng TC,HC&CSVC

-Thư ký Khoa

-Trưởng Phòng TC, HC&CSVC

-Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng được giao

-Tiếp nhận, tổng hợp công cho viên chức và người lao động 

-Trình ký, lưu và chuyển 01 bảng cho phòng Kế hoạch-Tài chính giải quyết chế độ tiền lương

03 ngày làm việc sau khi tiếp nhận từ các đơn vị 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01