Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Mã quy trình QT_001_KHTC
Đơn vị quản lý Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

-Luật Kế toán Việt nam 2015;

-Luật Ngân sách nhà nước 2015;

-Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

-Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

-Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP;

-Nghị định số 174/2016NĐ-CP ngày 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toánThông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Huyền Trang 

                          ĐT:   0984818584;  Email:            lengocthuphuong@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KHTC.

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:   Phòng KH-TC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1.Xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp NSNN năm Phòng KHTCCác phòng liên quan1.Nhận công văn thông báo xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm tới;Tháng 7 năm liền trước 
Hiệu trưởngVăn thư, Phòng KHTC2. Hiệu trưởng phê duyệt công văn và phân bổ công việc cho các phòng chức năng liên quan;1 ngày 
Các phòng liên quanPhòng KHTC

3. Các phòng chức năng cung cấp số liệu liên quan đến đơn vị mình phụ trách cho phòng KHTC:

- Phòng ĐT&CTSV: 

+ Thống kê sinh viên có đăng ký tín chỉ cho học kỳ 2;

+ Xây dựng kế hoạch chi phí các hoạt động liên quan đơn vị phụ trách;

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ học bổng chính sách và khuyến khích cho sinh viên;

- Phòng KT, BĐCLGD&TTPC: 

+ Dự trù kinh phí các hoạt động liên quan đơn vị phụ trách;

- Phòng TCHC&CSVC: 

+ Dự trù biến động tăng giảm số lượng VC, NLĐ;

+ Xây dựng kế hoạch chi phí liên quan đến mua sắm tài sản, sửa chữa và XDCB;

+ Xây dựng kế hoạch các nguồn thu liên quan đến cho thuê cơ sở vật chất của trường;

- Phòng KH, HTQT& TTTV: 

+ Xây dựng kế hoạch chi phí liên quan các hoạt động KHCN;

+ Xây dựng kế hoạch các nguồn thu liên quan đến hoạt động KHCN (đề tài liên kết, dự án hợp tác quốc tế, các nguồn thu KHCN khác,…)

5 ngày 
Phòng KHTCCác phòng liên quan4. Phòng KHTC tổng hợp số liệu, tính toán, làm báo cáo, lập bảng biểu theo mẫu;5 ngày  
Hiệu trưởngPhòng KHTC5. Thông qua ý kiến của Ban giám hiệu;1 ngày 
Chủ tịch hội đồng trườngPhòng KHTC6. Thông qua ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường;1 ngày 
Hội đồng trườngPhòng KHTC7. Thông qua ý kiến của Hội đồng trường trường;5 ngày 
Phòng KHTCCác phòng liên quan7. Phòng KHTC nộp báo cáo xây dựng kế hoạch năm cho Đại học Huế;5 ngày 
Phòng KHTCCác phòng liên quan8. Kiểm tra và xác minh lại các số liệu kế hoạch và dự toán NSNN đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp NSNN năm tại thời điểm 31/12: thực hiện các nội dung công việc tương tự từ nội dung 1 đến 7;Tháng 12 hàng năm 
2. Xây dựng dự kế hoạch tài chính và phương án phân bổ NSNN năm cho các hoạt động của trườngPhòng KHTCCác phòng liên quan9. Nhận thông báo của Bộ Giáo dục đào tạo về cấp NSNN và giao dự toán thu kinh phí của Đại học Huế cho trường;Tháng 01 
Các phòng liên quanPhòng KHTC10. Các đơn vị liên quan cung cấp số liệu cho phòng KHTC: Thực hiện các công việc tương tự nội dung   3;15/01-24/01 
Phòng KHTCCác đơn vị liên quan11. Phòng KHTC xây dựng kế hoạch tài chính và phương án phân bổ NSNN năm cho các hoạt động;25/01-05/02 
Phòng KHTCBan Giám hiệu12. Thông qua ý kiến của Ban giám hiệu;06-10/02 
Phòng KHTCThường vụ Đảng ủy13. Thông qua ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường;11-15/02 
Phòng KHTCHội đồng trường14. Thông qua ý kiến của Hội đồng trường;16-25/02 
  15. Thông qua phê duyệt thẩm định dự toán Giám đốc Đại học Huế;25-28/02 
Phòng KHTCCác đơn vị liên quan16. Tổ chức Hội nghị Kế hoạch tài chính;01-10/3 
3. Phân bổ kinh phí cho các đơn vịPhòng KHTCCác phòng liên quan17. Hoàn thiện kế hoạch tài chính và phương án phân bổ kinh phí năm theo kết luận của Hội nghị Kế hoạch tài chính;11-20/3 
Phòng KHTCCác đơn vị liên quan18. Giao kinh phí cho các khoa và các hoạt động;21-25/3 
Các đơn vị được giao kinh phíPhòng KHTC19. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo kinh phí được giao và nộp cho phòng KHTC;26-31/3 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01