Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CHUYÊN ĐỀ/NỘI DUNG CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ KH&CN

Mã quy trình QT_004_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_004_KHCN_BM01. Danh sách giới thiệu ít nhất 02 chuyên gia
QT_004_KHCN_BM02.Phiếu nhận xét, đánh giá chuyên đề//nội dung công việc
Nội dung quy trình

Đang cập nhật

Quy trình thực hiện

Đang cập nhật

Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01