Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH QUẢN LÝ, THU TIỀN ĐIỆN NƯỚC

Mã quy trình QT_004_CSVC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_004_CSVC_BM01. Phiếu theo dõi sử dụng điện.
QT_004_CSVC_BM02. Phiếu theo dõi sử dụng nước
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:

- Họ tên: Nguyễn Văn Tiến     ĐT: 0964162668   Email: nguyenvantien@huaf.edu.vn        (Đối với quản lý điện)

- Họ tên: Nguyễn Trọng Phúc ĐT: 0978863185   Email: nguyentrongphuc@huaf.edu.vn    (Đối với quản lý nước)

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại    Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                        06 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Tiến hành ghi số tiêu thụ điện, tiêu thụ nướcCán bộ phụ trách điện, nước của Phòng TC,HC&CSVCCác đơn vị sử dụngCuối mỗi quý, Phòng TC,HC&CSVC cử cán bộ phụ trách đến các đơn vị ghi chỉ số tiêu thụ điện, nước. 

QT_004_CSVC_BM01.

QT­_004_CSVC_BM02.

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơPhòng TC,HC&CSVCĐơn vị công tác

1. Kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện nước.

2. Xác nhận của các đơn vị sử dụng.

3. Trưởng phòng TC,HC&CSVC phê duyệt số liệu tổng hợp.

03 ngày 
3. Xử lý hồ sơ, thanh toánPhòng KH-TCPhòng TC,HC&CSVC

1. Phòng TC,HC&CSVC gửi bản xác nhận số điện nước tiêu thụ của các đơn vị cho phòng KH-TC.

2. Phòng KH-TC lập phiếu thu tiền điện, nước cho các đơn vị. Trình Hiệu trưởng phê duyệt.

03 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01