Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ DỰ ÁN/ĐỀ TÀI/HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU

Mã quy trình QT_007_HTQT
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_007_HTQT_BM01. Tờ trình xin tiếp nhận dự án/đề tài/hợp đồng nghiên cứu do nước ngoài tài trợ.
QT_007_HTQT_BM02. Văn kiện dự án/đề tài/hợp đồng nghiên cứu.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Quyết định số 3767/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại;

Quyết định số 686/QĐ-ĐHH ngày 10/06/2016 của Đại học Huế về việc Quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246    Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 60 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện 

phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đề nghị tiếp nhận dự án/đề tài/hợp đồng nghiên cứuChủ trì dự án/đề tài/hợp đồng nghiên cứu 

Chủ trì hoàn thiện các văn bản liên quan liên quan gồm:

- Tờ trình (theo mẫu)

- Văn kiện (theo mẫu)

Ngay khi dự án/đề tài/hợp đồng nghiên cứu được kí kết

QT_007_HTQT_BM01

QT_007_HTQT_BM02

2. Phòng KH,HTQT&TTTV tiếp nhận và xử lýPhòng KH,HTQT&TTTV 

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ 

- Soạn thảo công văn trình lãnh đạo trường ký và gửi đến Đại học Huế để làm các thủ tục xin phê duyệt dự án/ đề tài nghiên cứu.

05 ngày 
3. Phòng KH, HTQT &TTTV thông báo phản hồi từ Đại học Huế và Bộ GD&ĐTPhòng KH,HTQT&TTTV Sau khi nhận phản hồi từ Đại học Huế và Bộ GD&ĐT, Phòng KH,HTQT&TTTV thông báo đến các đơn vị.Tùy thuộc vào Đại học Huế và Bộ GD&ĐT 
4. Quản lý dự án/đề tài/hợp đồng nghiên cứuThực hiện quy trình QT_017_KHCN, QT_018_KHCN
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01