Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP HẰNG NĂM

Mã quy trình QT_018-TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_018_TCNS_BM01. Đơn xin nghỉ phép
QT_018_TCNS_BM02. Giấy nghỉ phép
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Bộ Luật Lao động số: 45/2019/QH14

Luật số Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

1. Người phụ trách:   Hồ Tấn Đức

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:          6 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu

hướng dẫn

1. VC&NLĐ viết  đơn xin nghỉ phép có xác nhân của thủ trưởng đơn vịViên chức, người lao động có nhu cầu nghỉ phépTrưởng Bộ môn,Thủ trưởng các đơn vị

Đơn có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

Đối với Trưởng, phó Phòng và tương đương đơn xin nghỉ phép có xác nhận của Ban giám hiệu. 

Trước 03 ngày làm việc kể từ ngày nghỉQT_018_TCNS_BM01. 
B2: Tiếp nhận và xử lý đơn, trả hồ sơChuyên viên phụ tráchPhòng TC,HC&CSVC

- Kiểm tra, tiếp nhận đơn hợp lệ.  

- Soạn thảo, ký, đóng dấu và trả cho cá nhân

03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn hợp lệQT_018_TCNS_BM02. 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01