Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH HUỶ ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP

Mã quy trình QT_037_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Theo từng loại đề tài cụ thể
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

- Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng12 năm 2017 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 04 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế Ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế

-Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11tháng 04năm2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoQuy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 87/QĐ-ĐHNL ngày 02/02/2021 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ liên kết của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Phương Nhi, và Trần Thị Quỳnh Tiến (Tùy theo nhiệm vụ)      

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đề xuất huỷChủ nhiệm đề tài và các đơn vị liên quanPhòng KH,HTQT&TTTV-Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu chủ nhiệm đề tài chuyển công tác, bị chết, bị ốm nặng, bị thi hành án giam giữ hoặc án treo, đi học tập hoặc công tác dài hạn không thể thực hiện đề tài; đơn vị chuyên môn quản lý chủ nhiệm gửi tờ trình xin huỷ thực hiện đề tài.  Theo từng loại đề tài cụ thể
2. Nộp đề xuất huỷ Cá nhân nộp đề xuất có xác nhận của thủ trưởng các đơn vịPhòng KH,HTQT&TTTV

1. Cá nhân và đơn vị chuyên môn quản lý chủ nhiệm nộp đề xuất huỷ lên phòng KH,HTQT&TTTV (03 bản).

2. Phòng KH,HTQT&TTTV kiểm tra, trình ký ban giám hiệu.

3. Phòng KH,HTQT&TTTV nộp phiếu điều chỉnh lên cơ quan quản lý cao hơn hoặc cơ quan liên kết.

 Theo từng loại đề tài cụ thể
3. Trả kết quảPhòng KH,HTQT&TTTVCác đơn vị liên quan

-Sau khi có quyết định huỷ của cơ quan quản lý cấp cao hơn hoặc các đơn vị liên kết, phòng KH,HTQT&TTTV thông báo cho đơn vị chuyên môn kết quả.

- Lưu hồ sơ

 Theo từng loại đề tài cụ thể
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01