Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TREO BĂNG RÔN, BIỂU NGỮ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Mã quy trình QT_011_HC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_011_HC_BM01. Giấy đề nghị lắp đặt băng rôn, biểu ngữ.
Nội dung quy trình

1. Người phụ trách: Dương Văn Thành;      ĐT: 0905.953.198;   Email: duongvanthanh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng TC,HC&CSVC.

3. Thời gian trả hồ sơ: 03 ngày                     

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng TC,HC&CSVC.

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đề nghị lắp đặt băng rôn, biểu ngữCác đơn vi/cá nhân có nhu cầu Bộ phận Hành chính, Phòng TC,HC&CSVCLàm đơn đề nghị lắp đặt băng rôn, biểu ngữ, gửi Bộ phận Hành chính, Phòng TC,HC& CSVC để kiểm tra nội dung, thiết kế, xác nhận vị trí và thời gian lắp đặt.03 ngày- QT_011_HC_BM01.
2. Lắp đặt băng rôn, biểu ngữCác đơn vi/cá nhân có nhu cầu Bộ phận Hành chính, Phòng TC,HC&CSVCCăn cứ nội dung và thời gian thực hiện tại bước 1, các đơn vị triển khai lắp đặt băng rôn, biểu ngữ theo đúng vị trí, kích thước đã được xác định.  
3. Thu dọn trả lại không gian đã lắp đặtCác đơn vi/cá nhân thực hiệnBộ phận Hành chính, Phòng TC,HC&CSVCTự tháo gỡ khi hết thời hạn lắp đặt.02 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01