Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ “QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ/HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT” KHÔNG THUỘC NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP NHẰM PHỤC VỤ ĐĂNG KÝ CÁC NHIỆM VỤ KHCN LIÊN KẾT

Mã quy trình QT_039_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_039_KHCN_BM01. Bản mô tả quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
QT_039_KHCN_BM02. Danh sách giới thiệu ít nhất 05 thành viên (có 01 chuyên gia ngoài Trường) không phải là thành viên tham gia quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
QT_039_KHCN_BM03. Phiếu nhận xét, đánh giá quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
QT_039_KHCN_BM04. Biên bản đánh giá quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
Nội dung quy trình

Đang cập nhật

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
 1. Nghiệm thu quy trình cấp Khoa
Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa tổ chức nghiệm thu đánh giáCá nhân chủ nhiệm quy trình

Chủ nhiệm các quy trình nộp đầy đủ hồ sơ, bản mô tả quy trình đến Hội đồng KH&ĐT

 • Hội đồng KH&ĐT cấp Khoa tổ chức đánh giá theo biểu mẫu, biên bản
 • Kèm minh chứng lên lịch họp hội đồng

 

 

Khoa chuyên môn quy định

QT_039_KHCN_BM01 

QT_039_KHCN_BM03

QT_039_KHCN_BM04

 1. Nếu quy trình, hướng được Hội đồng KH&ĐT thông qua, chủ nhiệm quy trình nộp hồ sơ đề nghị ra Quyết định đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở“Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”

 

Lưu ý: các “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật” thuộc Khóa luận tốt nghiệp/Luận văn/Luận án được áp dụng trong trường hợp này

Chủ nhiệm quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật

Khoa chuyên môn

Phòng KH,HTQT&TTTV

 • 01 công văn đặt hàng của cơ quan chủ quản về đề nghị viết quy trình
 • 05 bản mô tả quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
 • 01 Danh sách giới thiệu ít nhất 05 thành viên (có 01 chuyên gia ngoài Trường) không phải là thành viên tham gia quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật (thông qua Ban chủ nhiệm khoa)
 • 01 Giấy đề nghị đánh giá nghiệm thu quy trình/hướng dẫn kỹ thuật thông qua Ban chủ nhiệm khoa
 • 01 Bản sao Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh(trong trường hợp quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật thuộcKhóa luận tốt nghiệp/Luận văn/Luận án) và bản nhận xét của khóa luận tốt nghiệp
 • 01 minh chứng bằng văn bản về việc đồng ý của sinh viên cho phép thầy/cô sử dụng kết quả đề tài để nghiệm thu quy trình (minh chứng: bản thỏa thuận, email xác nhận đồng ý)
 

QT_039_KHCN_BM01 

QT_039_KHCN_BM02 

2. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”Phòng KH,HTQT&TTTV

BGH

Phòng TCHC&CSVC

 • Trình ký BGH Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
03 ngàyQuyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”đã được ký và đóng dấu

3. Gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng

 

Phòng KH,HTQT&TTTVPhòng KH,HTQT&TTTV; các thành viên HĐ; Chủ nhiệm quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
 • Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu
 • Bản mô tả quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật 
 • Phiếu nhận xét, đánh giá quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
03 ngàyQT_039_KHCN_BM03 
4. Chuẩn bị các công việc trước khi tổ chức HĐPhòng KH,HTQT&TTTV

Phòng TCHC&CSVC

Chủ nhiệm quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật

 • Liên hệ các thành viên HĐ để lên lịch
 • Tải Quyết định lên hệ thống văn bản và lên lịch trường
 • Phiếu nhận xét, đánh giá quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
 • Biên bản đánh giá quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật
01 ngày

QT_039_KHCN_BM03

QT_039_KHCN_BM04

4. Tổ chức Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu 

 

Phòng KH,HTQT&TTTVPhòng KH,HTQT&TTTV; các thành viên HĐ; Chủ nhiệm “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”
 • Tổ chức Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”
 • Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo trên PPT khoảng 05-10 phút
01 ngày

QT_039_KHCN_BM03

QT_039_KHCN_BM04

5. Hoàn thiện Bản mô tả quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật theo yêu cầu của HĐ

Chủ nhiệm “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”

 

Chủ nhiệm “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”;

Phòng KH,HTQT&TTTV

 • Sau khi hội đồng kết thúc, Chủ nhiệm có trách nhiệm hoàn thiện Bản mô tả quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật theo yêu cầu của HĐ
 • Nộp lên Phòng KH, HTQT&TTTV

02Bản mô tả quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật đã hoàn thiện;

05 ngày từ ngày tổ chức Hội đồng 
6. Ban hành Quyết định công nhận sản phẩm- Phòng KH,HTQT&TTTV

Chủ nhiệm “Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật”;

 

- Quyết định ban hành sản phẩm

- Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm giao nộp sản phẩm do đơn vị được Đại học Huế ủy quyền nhận cấp

03-05 ngày

Gửi cho Chủ nhiệm 01 bản mô tả Quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật đã ký và đóng dấu và 01 bản Quyết định ban hành quy trình công nghệ/hướng dẫn kỹ thuật

 

Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01