Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CC,VC&NLĐ

Mã quy trình QT_009_TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_009_TCNS_BM01. Mẫu tự kê khai, đánh giá
QT_009_TCNS_BM02. Bản tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 918/QĐ-ĐHH ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về Đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế.

1. Người phụ trách:      Đinh Thị Song Thủy       Email:  dinhsongthuy@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                      05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Thông báo kế hoạch đánh giá phân loại CC,VC&NLĐPhòng TC,HC&CSVC Ban hành thông báo, hướng dẫn đánh giá phân loại   
2. Các đơn vị tổ chức họp đánh giá phân loại Các đơn vịPhòng TC,HC&CSVC

1. Cá nhân kê khai báo cáo tự đánh giá theo biểu mẫu hướng dẫn; 

2. Các đơn vị tổng hợp, tổ chức họp đánh giá phân loại CC,VC&NLĐ;

3. Các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả gửi thường trực hội đồng nhà trường.   

 

QT_009_TCNS_BM01

QT_009_TCNS_BM02.

3. Họp Hội đồng đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng trườngHội đồng đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng trườngPhòng TC,HC&CSVC
  • Hội đồng thi đua, khen thưởng trường họp xét; 
  • Thông báo kết quả họp xét của Hội đồng nhà trường đến CC,VC&NLĐ; 
  • Báo cáo kết quả gửi Đại học Huế;
  • Ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CC,VC&NLĐ.
  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01