Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH MUA SẮM, CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Mã quy trình QT_001_CSVC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_001_CSVC_BM01. Đề nghị mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:       Dương Văn Thành;            ĐT: 0905.953.198;   Email: duongvanthanh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại họp thư Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                        05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đơn vị đề xuất nhu cầu, đề xuất nguồn kinh phíĐơn vị đề xuấtPhòng TC,HC&CSVCCác đơn vị lập đề nghị mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm gửi phòng TC,HC&CSVC (gửi tại thùng thư) QT_001_CSVC_BM01.
2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơPhòng TC,HC&CSVCPhòng TC,HC&CSVC

1. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Các phòng chức năng thẩm định hồ sơ,

3. Phòng TC,HC&CSVC

trình BHG nhà trường xem xét, phê duyệt

03 ngày 
3. Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vịPhòng TC,HC&CSVCPhòng TC,HC&CSVC

1. Mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị.

2. Nghiệm thu và xác nhận khối lượng khi hoàn thành.

3. Trả kết quả hồ sơ trong trường hợp các đơn vị tự thực hiện.

03 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01