Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP

Mã quy trình QT_003_TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_003_TCNS_BM01: Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng
QT_003_TCNS_BM02: Báo cáo kết quả học tập.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 và văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;

Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Quyết định số 1923/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Đại học Huế; 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm; 

1. Người phụ trách:      Đinh Thị Song Thủy       Email:  dinhsongthuy@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                      08 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Cá nhân đề xuất nhu cầu và đơn vị xác nhậnViên chức, người lao độngĐơn vị quản lý viên chức

Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi phòng Phòng TC,HC&CSVC; Hồ sơ gồm:

  1. Đơn xin gia hạn 

2. Văn bản đồng ý của đơn vị sử dụng, quản lý viên chức, người lao động;

3.  Báo cáo kết quả học tập (từ khi bắt đầu học tập đến thời điểm xin gia hạn) kèm hồ sơ minh chứng có liên quan;

4. Bản sao quyết định cử đi đào tạo và các quyết định gia hạn đào tạo, bồi dưỡng trước đó (nếu có);

5. Văn bản của cơ sở đào tạo đồng ý gia hạn thời gian học tập (bản dịch sang tiếng Việt có công chứng nếu tiếng nước ngoài);

6. Văn bản xác nhận của Cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về việc lưu học sinh học tập, sinh sống tại nước sở tại (đối với trường hợp đào tạo ở nước ngoài).

 

QT_003_TCNS_BM01 

QT_003_TCNS_BM02

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng TC,HC&CSVC

 

Viên chức, người lao động

1. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

2. Phòng TC,HC&CSVC trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, phê duyệt

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ được hồ sơ hợp lệ.. 
3. Hoàn thiện hồ sơ, ban hành văn bảnPhòng TC,HC&CSVCViên chức, người lao động

1. Đối với các hồ sơ đi học theo học bổng của Chính phủ Việt Nam: Trình Hiệu trưởng Ban hành công văn chuyển Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế gửi các cấp có liên quan.

 2. Đối với các hồ sơ đi học theo nguồn học bổng khác: Trình Hiệu trưởng Ban hành quyết định, gửi các bên có liên quan.

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ được hồ sơ hợp lệ. 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01