Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH MUA SẮM TÀI SẢN, VẬT TƯ, HÓA CHẤT DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG

Mã quy trình QT_005_CSVC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_005_CSVC_BM01. Đề nghị mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất dưới 100 triệu.
QT_005_CSVC_BM02. Dự trù kinh phí
QT_005_CSVC_BM03. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
QT_005_CSVC_BM04. Biên bản xét chọn giá
QT_004_CSVC_BM05. Biên bản bàn giao tài sản
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:       Dương Văn Thành;            ĐT: 0905.953.198;   Email: duongvanthanh@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                        07 - 14  ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đơn vị đề xuất nội dung, nguồn kinh phíĐơn vị đề xuấtPhòng TC,HC&CSVCCác đơn vị lập đề nghị mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm gửi phòng TC,HC&CSVC (gửi tại thùng thư) QT_005_CSVC_BM01.
2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơPhòng TC,HC&CSVCPhòng KHTC

1. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Các phòng chức năng thẩm định hồ sơ,

3. Phòng TC,HC&CSVC

trình BHG nhà trường xem xét, phê duyệt

4. Lấy báo giá, lập dự toán mua sắm.

5. Thẩm định giá vật tư hóa chất (nếu cần)

6. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình hiệu trưởng phê duyệt

03 ngàyQT­_005_CSVC_BM02.
3. Hoàn thành công việcPhòng TC,HC&CSVCPhòng KHTC

1. Thành lập tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu để tiến hành lựa chọn nhà thầu.

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Ký hợp đồng và tiến hành mua sắm vật tư, hóa chất

4. Giao nhận vật tư, hóa chất, xác nhận các đơn vị có liên quan.

5. Lập hồ sơ nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn và gửi Phòng KH-TC thanh quyết toán.

03-10 ngày

- Đối với mua sắm dưới 5 triệu: Thanh toán theo hóa đơn tài chính.

- Đối với mua sắm từ 5 triệu đến dưới 20 triệu: Có hợp đồng kinh tế.

- Đối với mua sắm từ 5 triệu đến dưới 20 triệu: Có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu; hợp đồng kinh tế.

QT­_005_CSVC_BM03.

QT­_005_CSVC_BM04.

Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01