Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

Mã quy trình QT_019_TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_019_TCNS_BM01 (Phụ lục I). Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ
(Kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ)
QT_019_TCNS_BM02 (Phụ lục II). Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, kê khai thu nhập bổ sung
(kèm theo nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ)
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; 

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

1. Người phụ trách:   Phan Thị Hằng     Email: phanthihang@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: trước ngày 31/12 hằng năm tại Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                      Nộp lên cấp trên

4. Địa điểm trả hồ sơ:          

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1.Lập kế hoạch, danh sách và thông báo đến các cá nhân thuộc diện kê khai

Chuyên viên phụ trách 

 

- Trưởng phòng TC,HC&CSVC

- Ban giám hiệu 

- Lập kế hoạch và danh sách các cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

 - Trình Ban giám hiệu phê duyệt và ra thông báo

05 ngày làm việc 
2.Gửi thông báo, danh sách, biểu mẫu kê khai và hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đến các cá nhân thuộc diện kê khai

Phòng TC,HC&CSVC

Cá nhân theo quy định

 

Cá nhân thuộc diện kê khai 01 ngày làm việc

QT_019_TCNS_BM01

QT_019_TCNS_BM02

 

3.Thu nhận bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

Chuyên viên phụ trách 

 

Cá nhân thuộc diện  kê khaiKiểm tra tính hợp pháp của bản kê khai: Người kê khai phải lập 02 bản kê khai, ký ở từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của từng bản kê khai. Từ ngày 20/12 đến  ngày 25/12 hàng năm 
4. Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập tại Phòng TC,HC&CSVC

- Trưởng phòng TC,HC&CSVC

- Ban giám hiệu

Niên yết tại cơ quan trong thời hạn 15 ngàySau 05 ngày bàn giao bản kê khai cho cấp trên 
5. Xác minh tài sản, thu nhập và giải trình trong minh bạch tài sản, thu nhập Phòng TC,HC&CSVCPhòng TC,HC&CSVCKhi có yêu cầu của cấp trên   
6. Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm lên cấp trênPhòng TC,HC&CSVCPhòng TC,HC&CSVCLưu trữ và nộp bản kê khai lên cấp trên  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01