Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC (SƠ TUYỂN) CẤP TRƯỜNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Mã quy trình QT_001_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_001_KHCN_BM01. Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ
QT_001_KHCN_BM02. Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
QT_001_KHCN_BM03. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
QT_001_KHCN_BM04. Biên bản kiểm phiếu họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cắp bộ
QT_001_KHCN_BM05. Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
QT_001_KHCN_BM06. Danh mục đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ thực hiện
QT_001_KHCN_BM07¬. Phiếu nhận xét đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
QT_001_KHCN_BM08. Phiếu đánh giá đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
QT_001_KHCN_BM09. Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

-Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoQuy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Người phụ trách:  Lê Thị Thúy Hằng               ĐT: 0914051359 Email: lethithuyhang @huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 15 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTVp nhật

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Thông báo xác định danh mục (sơ tuyển) nhiệm vụ KH&CN cấp BộPhòng KH,HTQT&TTTV

- BGH

- Các đơn vị toàn trường

- Cá nhân/nhóm nghiên cứu đề xuất

- Thông báo hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ đến các đơn vị toàn trường.

- Đề xuất đề tài trên trang quản lý khoa học của ĐHHhttp://qlkh.hueuni.edu.vn/

5-10 ngày (tùy thuộc vào thời gian quy định của ĐHH)

QT_001_KHCN_BM01

 

QT_001_KHCN_BM02

2. Tổ chức Hội đồng cấp khoa xác định danh  mục (sơ tuyển) nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

 

(Lưu ý: Các Thầy Cô kiêm nhiệm thuộc khối phòng ban thì sẽ được sơ truyển tại các Khoa chuyên môn)

Hội đồng KH&ĐT cấp KhoaPhòng KH,HTQT&TTTV

- Hội đồng KH&ĐT các khoa  tổng hợp danh mục  và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (theo chỉ tiêu đã được duyệt)

- Tổng hợp phiếu đề xuất

02 ngàyQT_001_KHCN_BM01 QT_001_KHCN_BM02
3. Tổ chức Hội đồng cấp trường xác định danh  mục (sơ tuyển) nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

Phòng KH,HTQT&TTTV

Hội đồng KH&ĐT cấp trường

- BGH

-Phòng Tổ chức hành chính và cơ sở vật chất (TCHC&CSVC

- Lên lịch trường

- Xác định (sơ tuyển) danh  mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo chỉ tiêu phân bổ của ĐHH (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

- Phiếu đánh giá

 

- Biên bản Xác định (sơ tuyển) danh   mục đề tài KH&CN cấp Bộ

- Biên bản kiểm phiếu

03 ngày

QT_001_KHCN_BM01

QT_001_KHCN_BM02 

QT_001_KHCN_BM03

QT_001_KHCN_BM04

QT_001_KHCN_BM05 

QT_001_KHCN_BM06 

QT_001_KHCN_BM07 

QT_001_KHCN_BM08 

QT_001_KHCN_BM09 

4. Gửi kết quả xác định  danh   mục (sơ tuyển) nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

Phòng KH,HTQT&TTTV

 

-Phòng TCHC&CSVC

-Ban KHCN&QHQT, Đại học Huế

- Phiếu đề xuất

- Bảng tổng hợp danh mục

- Biên bản họp HĐ

 

QT_001_KHCN_BM01

QT_001_KHCN_BM02

QT_001_KHCN_BM05

QT_001_KHCN_BM09

Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01