Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT

Mã quy trình QT_013_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_010_KHCN_BM01. Bộ nhận diện thương hiệu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 87/QĐ-ĐHNL ngày 02/02/2021 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ liên kết của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Lê Thị Thúy Hằng               Số điện thoại: 0234 3525049;     Email: lethithuyhang@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ:  20 ngày

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Chủ nhiệm nhiệm vụ nộp hồ sơ đề nghị ra QĐ nghiệm thu cấp cơ sở

Chủ nhiệm 

nhiệm vụ

- Đơn vị chuyên môn liên quan

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- 07 báo cáo tổng kết và 07 báo cáo tóm tắt đề tài (đầy đủ sản phẩm đã đăng ký theo thuyết minh phê duyệt)

- Giới thiệu danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài (được ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn thông qua)

(Ghi chú: Số lượng báo cáo/ số lượng thành viên hội đồng tùy thuộc vào Thuyết minh phê duyệt

- Giới thiệu danh sách thành viên hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết)

  
2. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thuPhòng KH,HTQT&TTTV

- Đơn vị chuyên môn liên quan

- Chủ nhiệm đề tài

- Phòng KH,HTQT&TTTV ra Quyết định thành lập Hội đồng nghệm thu khi Hồ sơ đầy đủ số lượng và đúng quy định03 ngày 

3. Gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng và thành viên HĐ đọc

 

Phòng KH,HTQT&TTTVCác thành viên HĐ

Phòng KH,HTQT&TTTV gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài cho các thành viên Hội đồng

- Phiếu nhận xét phản biện cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết

Trước ngày họp HĐ ít nhất 03 ngày làm việc

Theo quy định của đơn vị chủ quản

 

4. Tổ chức Hội đồng khoa học cấp cơ sở Phòng KH,HTQT&TTTV

- Các thành viên HĐ;

- Chủ nhiệm và nhóm nhiệm vụ

- Đơn vị chuyên môn liên quan

Tổ chức Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu theo nội dung và sản phẩm đã đăng ký trong bản Thuyết minh

-Chủ nhiệm đề tài báo cáo bằng trình chiếu PowerPoint (theo bộ nhận diện của Trường)

01 ngày

Theo quy định của đơn vị chủ quản

 

QT_013_KHCN-01 

5. Hoàn thiện báo cáo tổng kết và tóm tắt đối với đề tài xếp loại  từ‘Đạt’ trở lên

Chủ nhiệm

nhiệm vụ

- Các đơn vị chuyên môn liên quan

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo tổng kết và tóm tắt theo yêu cầu của HĐ

- Chủ nhiệm nhiệm vụnộp lên Phòng KH, HTQT&TTTV báo cáo khoa học đã hoàn thiện để ký xác nhận

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu

 

 

 

 

 

6. Thủ tục nghiệm thu chính thức

Chủ nhiệm

nhiệm vụ

- Ban giám hiệu

- Phòng KH,HTQT&TTTV

Khi có thông báo của cơ quan chủ quảnTheo thông báo của cơ quan chủ quản 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01